Shenzhen Tobest Industry Co., Ltd

Trapezoidal thread

Trapezoidal thread,Tr36*6 screw making,
DETAIL